NATJEČAJI

 • Temeljem čl. 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Dr Ante Starčević“ Gospić i  čl. 7. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta „Dr Ante Starčević“ Gospić

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „DR. ANTE STARČEVIĆ“ GOSPIĆ
raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J 
za radno mjesto
tehničar tona i rasvjete, domar
 na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad
 od šest mjeseci /1 izvrši­telj  /

Uvjeti za obavljanje poslova:

 SSS / VŠS – tehničkog, elektrotehničkog smjera

 • poznavanje rada na računalu

 • probni rad od 6 mjeseci

Prijava za natječaj mora sadržavati:

 1. zamolbu

 2. životopis

 3. ovjerenu presliku domovnice

 4. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)

 6. presliku potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO-a (elektronički zapis o radno-pravnom statusu – e-radna knjižica)

 Opis poslova:

 • priprema za rad i održava tehnički ispravnim uređaje i opremu tona i rasvjete

 • upravlja tonskim i rasvjetnim uređajima na predstavama, pokusima i ostalim skupovima u dvoranama Učilišta, a s pokretnim tonskim i rasvjetnim uređajima i opremom prema potrebi i u ostalim zatvorenim i otvorenim prostorijama Učilišta i izvan njega

 • postavlja ozvučenje i scensku rasvjetu u suradnji s izvršiteljima pojedinog programa, izrađuje tlocrt ozvučenja i scenske rasvjete i vodi knjigu tona i rasvjete

 • nadgleda stanje tonskih i rasvjetnih uređaja i opreme, izvještava o potrebi nabave potrošnog materijala

 • sudjeluje u utovaru, prijevozu i istovaru pokretne tonske i rasvjetne opreme

 • predlaže tekuće investicijsko održavanje tonske i rasvjetne opreme

 • po potrebi radi poslove kino-operatera

 • vodi brigu o cjelokupnoj imovini Učilišta

 • održava i popravlja pokretni i nepokretni inventar

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Kandidati koji po posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o tom statusu.

Kandidati koji ispunjavanju uvjete natječaja biti će pozvani na provjeru znanja upravljanja tonskim i rasvjetnim uređajima.

Rok natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Učilišta.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu:

Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić,  Dr. Franje Tuđmana 5 , 53000  Gospić,  s naznakom  „ZA  NATJEČAJ“

Gospić, 11. listopada 2021.g.

                                                                             


 • Temeljem čl. 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Dr Ante Starčević“ Gospić i  čl. 7. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta „Dr Ante Starčević“ Gospić

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „DR. ANTE STARČEVIĆ“ GOSPIĆ
raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J 
za radno mjesto
organizator kulturnih djelatnosti – na određeno vrijeme 
zamjena do povratka djelatnice s bolovanja /1 izvrši­telj/ 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 VŠS, VSS – društvenog smjera

 Prijava za natječaj mora sadržavati:

 1. zamolbu

 2. životopis

 3. presliku domovnice

 4. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome)

 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)

 6. presliku potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO-a (elektronički zapis o radno-pravnom statusu – e-radna knjižica)

 Opis poslova:

 • izrađuje financijske planove i programe rada, te izvješća za kulturne djelatnosti s voditeljima djelatnosti i ravnateljem

 • kontaktira s umjetnicima, ansamblima, kulturno-obrazovnim ustanovama

 • brine o promidžbi svih programa

 • razvija kulturni amaterizam te animaciju mladeži za kulturne djelatnosti

 • predlaže i organizira kulturno-zabavni program

 • objedinjuje program rada po djelatnostima

 • organizira i realizira filmske i druge kulturne programe prema godišnjem programu rada Učilišta
 • predlaže nove projekte

 • podnosi financijska i planska izvješća o izvršenom projektu

 • predlaže mjere za tehničko poboljšanje, popravke i nabavu osnovnih sredstava i sitnog inventara i opreme

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Kandidati koji po posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o tom statusu.

Rok natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Učilišta.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu:

Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić,  Dr. Franje Tuđmana 5 , 53000  Gospić,  s naznakom  „ZA  NATJEČAJ“

Gospić, 11. listopada 2021.g.